Vad är en del av fastighetens dräneringssystem och vem ansvarar för det?

Dräneringssystem för fastigheter är konstruktionssystem i byggnader och på mark som smutsigt och regnvatten samlas in, behandlas och dräneras vid behov. Detta inkluderar avloppsrören i byggnaden och de så kallade markrören, som ligger i marken eller under huset. Inspektionsaxlar och system som backflödesstopp och avloppslyftverk ingår också. Fastighetsägaren ansvarar för konstruktion, drift, underhåll, service och reparation av fastighetens dräneringssystem på sin privata fastighet fram till fastighetsgränsen. Stockholms avloppsnäts operatörer ansvarar för anslutningsledningarna och uppsamlingskanalerna på allmänna vägytor.

Varför måste dräneringssystemet för fastigheter vara tätt?

När det gäller läckande rör som ligger över grundvattennivån, rinner avloppsvatten bort och förorenar marken och grundvattnet. När det gäller läckande rör som ligger under grundvattennivån, tränger grundvatten in i avloppssystemet som så kallade ”främmande vatten” och har konsekvensen att avloppsvatten belastas eller överbelastas av större mängder avloppsvatten, regnvattenhållningsbassänger överflödar snabbare, avloppsreningsverket fungerar med sämre effektivitet och högre driftskostnader ge sig på. Skador i rör kan också leda till översvämningar i källaren på grund av blockeringar.

Hur kan jag bevisa att fastighetens dräneringssystem är fritt från fel?

Bevis på frihet från fel inkluderar vanligtvis föregående rengöring av avloppsrören, därefter en optisk inspektion och / eller ett trycktest (läcktest), plus dokumentation av de vidtagna åtgärderna och de erhållna resultaten.
Under den optiska inspektionen sätts en avloppskamera in i rören via inspektionsaxeln, en inspektionsöppning i huset eller från det allmänna uppsamlande avloppet via anslutningskanalen. Specialutrustade kameror kan också skjutas in i ytterligare grenar. Den optiska inspektionen är vanligtvis tillräcklig för att kontrollera tätheten (”optisk täthet”).
Om en optisk inspektion endast kan utföras otillräckligt (t.ex. på grund av dålig tillgänglighet) krävs ett läcktest med luft- eller vattentryck. Ett vattentryckstest utförs vanligtvis. Linjesektionen som ska testas stängs av och fylls med vatten. Under testet mäts vattenförlusten och resultatet jämförs med gränsvärden.
Fastighetens dräneringsplan bör kontrolleras före testning. Om det inte längre är aktuellt eller viktig information saknas, bör den uppdateras baserat på kamerakontrollen. Om dräneringsplanen saknas helt måste en ny plan utarbetas.

När måste jag bevisa att fastighetens dräneringssystem är fritt från fel?

Vid byggande, utvidgning eller ombyggnad av fastighetens dräneringssystem (i enlighet med en dräneringsplan som ska lämnas in för inspektion och godkännande i enlighet med § 12 GUM) ska dräneringsföretag för slutgiltigt godkännande med genomförande kontrollera tätheten i avloppsledningarna för regn, smuts och blandade vattenkanaler som ligger i marken för att meddela ett vattennivåprov.
Vid den pågående övervakningen av äldre dräneringssystem måste fastighetsägaren kontrollera systemen som ska underhållas med 20 års intervall från idrifttagande på egen bekostnad för en tekniskt lämplig entreprenör för att säkerställa att de är felfria och att resultatet bekräftas av dem. Kortare inspektionsintervall kan gälla i vattenskyddsområden (se bestämmelserna i respektive skyddsområdesförordning).
Fastighetsägaren måste skicka bekräftelsen till staden på begäran. Enligt § 28 GMU finns det en övergångsperiod fram till 29 december 2023.
Senast när dräneringsfirmorna i Göteborg kontrollerade de viktigaste avloppsledningarna och fastighetsförbindelserna som en del av sin egen övervakning, du kan förvänta dig att företagen kommer att kräva bevis på frånvaron av brister i ditt dräneringssystem för fastigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *