Analysprocess

Analysavdelningen lokaliserar de främsta spar- och trygghetslösningarna

Som fristående aktör anser vi att vår viktigaste uppgift är att rekommendera de lösningar och den sammansättning av produkter som skapar mest värde för varje klient. Därför har vi lagt stora resurser på att bygga upp en värdeskapande analysavdelning som hjälper rådgivarna att rekommendera lämpliga lösningar och produkter till varje klient.

Ständiga rapporter

Analysavdelning bevakar ekonomins utveckling och marknadens utbud av spar- och trygghetslösningar. Avdelningen sammanställer och analyserar information samt rapporterar slutsatser till rådgivarna. På så sätt får rådgivarna snabbt tillgång till relevant information och kvalificerade underlag för att ge råd.

Granskade produkter

Avdelningen utarbetar de bästa generella lösningarna för att tillmötesgå de vanligaste önskemålen som klienter har. Avdelningen lokaliserar även de finansiella instrument som erbjuder högst förväntad riskjusterad avkastning efter avgifter och de försäkringar som erbjuder högst nytta givet avgifter. Analysavdelningens granskning omfattar de produkter som Cerberus kan förmedla och som har en avgift som delvis finns till för att finansiera rådgivningen.

Avdelningens primära uppgift är att lokalisera lämpliga lösningar och produkter. Minst lika viktigt är emellertid att avdelningen ska finna och rensa bort de lösningar och produkter som är bristfälliga. På så sätt säkras en hög lägsta nivå på de lösningar och produkter som vi rekommenderar till klienter.

Tillförlitliga slutsatser

Analysavdelningen upprättar primära analyser och utvärderar sekundära analyser från välrenommerade oberoende institut. Avdelningen kompletterar analyserna med regelbundna samtal med de som konstruerar produkter hos respektive samarbetspartner. Syftet med samtalen är att kritiskt granska produkter och bidra till att samarbetspartners vidareutvecklar sina produkter.

Analysavdelningens insamling av flera av varandra oberoende experters bedömningar ger ett nyanserat och sakligt informationsunderlag. Det innebär att analysavdelningen har goda möjligheter att dra tillförlitliga slutsatser.

Fastställda rekommendationer

Analysavdelningen rapporterar direkt till placeringsrådet. Placeringsrådet utgörs av Cerberus ledning. Rådet bestämmer slutligen vilka lösningar och produkter som investeringsrådgivarna i första hand skall rekommendera till klienter.

Analysavdelningen hjälper också investeringsrådgivarna med att; individanpassa lösningar, ta fram beslutsunderlag inför investeringsbeslut, utvärdera tidigare lämnade rekommendationer samt sammanställa rapporter över utvecklingen.

Sammanfattningsvis möjliggör analysavdelningen att investeringsrådgivarna ständigt kan rekommendera lämpliga lösningar och produkter till varje klient. Det innebär att varje klient i slutändan får det lättare att uppnå personliga och finansiella mål.

Rådgivarna rekommenderar lämpliga spar- och trygghetslösningar för varje klient

Förankrade råd 

Cerberus rådgivning är förankrad och samstämmig, oavsett vilken rådgivare som anlitas. Det sker genom att rådgivaren först lokaliserar klientens mål. Därefter lokaliserar analysavdelningen de produkter som ger bäst förutsättningar att uppnå önskade mål. Slutligen rekommenderar rådgivaren de produkter som analysavdelningen har lokaliserat för att klienten skall få bästa förutsättningar att uppnå sina mål.

Förutbestämd arbetsgång

Den individuella rådgivningen följer en förutbestämd process. I det första steget får klienten en omfattande situations- och behovsanalys av befintlig finansiell planering. Informationen inhämtas med hjälp av fullmakt och sammanställs i ett onlinesystem. I det andra steget fastställs riskpreferenser samt personliga och finansiella mål. I det tredje steget upprättas en finansiell plan. Vid behov sammankallas ett team av experter som täcker in de specialistområden som klienten vill ha hjälp med.

I det fjärde steget presenteras strategin och den sammansättning av produkter som ger förutsättningar att uppnå fastställda mål. Presentation sker av hur varje enskild rekommenderad produkt förbättrar situationen. Målet i detta steg är att ge klienten kunskap om vad som krävs för att uppnå fastställda mål, informera om övriga potentiella förbättringar samt tillhandahålla ett komplett beslutsunderlag.

I det femte steget får klienten hjälp att verkställa önskade förbättringar. I det sjätte steget påbörjas det kontinuerliga arbetet att informera om hur den finansiella planeringen kan anpassas till aktuella önskemål. Klienten kan följa utvecklingen på de finansiella innehaven via ett onlinesystem.

Opartiska råd

Cerberus erbjuder även så kallad ”opartisk rådgivning”. Det innebär att rådgivaren presenterar minst tre olika försäkringsavtal, inklusive detaljerade villkor, avgifter och arvoden, för klienten. Rådgivaren hjälper därefter klienten att välja det avtal som är lämpligast för klienten. 

 

Strukturerad produkt

Fond

Depåförsäkring

Fondförsäkring

Traditionell försäkring

 


Senast uppdaterad: 2014-01-16