Klagomål

Om du inte är nöjd med vår rådgivning

Vi har ambitionen att erbjuda bästa möjliga service till varje klient. Trots en hög ambition kan emellertid missnöje uppstå med vår investeringsrådgivning. Vid missnöje skall aktuell investeringsrådgivare underrättas snarast möjligt. I händelse av att investeringsrådgivaren inte kan erbjuda en tillfredställande lösning kan klagomålet framföras skriftligen till Cerberus klagomålsansvarige (För kontaktuppgifter, se nedan).

Vår klagomålsansvarige besvarar klagomål snarast möjligt. Kan vi inte besvara ett klagomål inom 14 dagar lämnar vi information om handläggningstid.

Kvarstår missnöje efter beslut från vår klagomålsansvarige kan juridisk vägledning erhållas från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av Allmän domstol. ARN handlägger emellertid inte ärenden som kräver muntlig bevisföring.


Cerberus klagomålsansvarige

Klagomål ska primärt riktas till Joan Barhemat, klagomålsansvarig i Cerberus AB, Cerberus Stockholm AB, Cerberus Skåne AB, Cerberus Helsingborg AB samt Cerberus Göteborg AB.

Ärende: Klagomål 
Joan Barhemat 
Cerberus AB
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm
Telefon 08 550 565 00
E-post: klagomal@cerberusradgivning.seKontroll av Cerberus tillstånd

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se


Kontroll av Cerberus ansvarsförsäkring
 

If, F200
106 80 Stockholm
Telefon: 0771-815 818
E-post: skadeservice@If.se
www.if.se


Juridisk vägledning


Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.
Telefon: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Kommunernas konsumentvägledning
Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.
Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se


Rättslig prövning


Sveriges Domstolar
Domstolsverket är en serviceorganisation för domstolarna i Sverige.
Telefon: 036-15 53 00
E-post: domstolsverket@dom.se
www.dom.se

Stockholms Tingsrätt
Cerberus Oberoende Investeringsrådgivning AB är registrerat i Stockholm. Därför skall Stockholms Tingsrätt kontaktas i första hand vid önskemål om rättslig prövning.
Telefon: 08-657 50 00
www.stockholmstingsratt.se

Senast uppdaterad: 2016-11-03